نویسنده: �������� �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت ریسک مالی "جلد دوم"
آقای حمیدرضا قاسمی؛ آقای مصطفی گرگانی
1,050,000
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
300,000