نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000
کارتوگرافی و نقشه سازی
دکتر محمد طالعی
580,000
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
280,000