نویسنده: �������� ������ �������� ���� ������
تعداد عنوان ها: 2
عامل های رایانه ای
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ آقای سعید بهزادی
250,000
مبانی وب معنایی
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ خانم مهدیه قدسی نژاد
320,000