نویسنده: �������� �������� ������������ ������
تعداد عنوان ها: 1
هدایت و کنترل سامانه های فضایی
دکتر حسین گودرزی پور؛ دکتر علیرضا نوین زاده؛ دکتر جلال نوری
400,000