نویسنده: �������� ���������������� ������������������
تعداد عنوان ها: 6
الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر محمدصادق ابریشمیان
400,000
الکترومغناطیس شامل 351 مسئله حل شده
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر نصرت اله گرانپایه
300,000
سیگنال ها و سیستمها (شامل 571 مسئله حل شده)
دکتر محمدصادق ابریشمیان
500,000
مبانی فوتونیک جلد اول
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر حدیثه ناساری
1,570,000
مدارهای الکتریکی (شامل 500 مسئله حل شده)
محمدصادق ابریشمیان
500,000
مکانیک کوانتوم برای مهندسین برق
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ آقای حمید سیروانی
450,000