نویسنده: �������� ������ ������������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 3
تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
250,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
680,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
600,000