نویسنده: �������� �������� �������� ����
تعداد عنوان ها: 2
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
790,000