نویسنده: �������� �������������� ������ ������
تعداد عنوان ها: 4
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
مقدمه ای بر کنترل مدرن (ویرایش اول)
دکتر حمیدرضا تقی راد
29,000