نویسنده: �������� ������ �������� ��������
تعداد عنوان ها: 6
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
600,000
سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)
دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کمال محامدپور
30,000