نویسنده: دکتر علی خاکی صدیق
تعداد عنوان ها: 5
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
450,000
سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)
دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کمال محامدپور
30,000