نویسنده: �������� ������ ���������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
680,000
مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست؛ آقای بهمن هنری
380,000
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
300,000