نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 5
رفتار مکانیکی و خستگی قطعات متخلخل تف جوشی شده
دکتر حمید خرسند؛ دکتر حسن عبدوس
320,000
شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد
دکتر حمید خرسند؛ آقای نسیم کیایی
380,000
فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالورژی پودر
دکتر حمید خرسند؛ آقای مصطفی امیرجان
200,000
کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت خودروسازی
دکتر حمید خرسند؛ آقای مرتضی امرونی حسینی
350,000
مواد فرایندهای ساخت چرخدنده
دکتر حمید خرسند؛ آقای مسعود طغرائی
300,000