نویسنده: �������� �������������� ����������������
تعداد عنوان ها: 2
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روش ها و راهکارها
دکتر حمید شهریاری؛ آقای محمدرضا نباتچیان
300,000
هزینه یابی دوره عمر سیستم ها
دکتر احمد اصل حداد؛ آقای محمدرضا نباتچیان
270,000