نویسنده: �������� �������� �������������������
تعداد عنوان ها: 3
بهینه سازی طراحی چند موضوعی
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر مسعود ابراهیمی؛ دکتر جهانگبر جدی
530,000
مقدمه‌‌ای بر طراحی موشک
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ دکتر مهران میرشمس
480,000
مهندسی کنترل در محیط MATLAB
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ آقای مهرداد محسنی
380,000