نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
وقتی خریدار نه می گوید ...(راهبردهای ضروری برای پیشبرد فروش)
دکتر رسول شفایی؛ خانم مهسا قاضی نژاد؛ آقای محسن رفایی
400,000