نویسنده: �������� ���������������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
آنتن های میکرواستریپ
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمدرضا سهیلی فر
400,000
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمد قیامی؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
680,000
طراحی شبکه های رادیویی
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
150,000