نویسنده: �������� ������������������ ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
450,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000