موضوعات: شیمی
تعداد عنوان ها: 3
شیمی پپتید مبانی، سنتز و کاربردها
دکتر سعید بلالایی؛ آقای فرهاد گل محمدی؛ خانم پگاه شاکری
940,000
شیمی دارویی
دکتر شهناز رستمی زاده
320,000
شبیه سازی های رایانه ای
دکتر سیف الله جلیلی
400,000