موضوعات: مهندسی نقشه برداری
تعداد عنوان ها: 23
شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چند زمانه
دکتر حمید عبادی؛ دکتر وحید صادقی؛ دکتر فرشید فرنوداحمدی
550,000
پردازش تصاویر راداری با نرم‌افزار StaMPS/
دکتر مسعود مشهدی‌حسینعلی؛ آقای سیاوش شامی
540,000
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
فتوگرامتری رقومی‫: تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها‫
دکتر حمید عبادی؛ دکتر امین صداقت
1,070,000
مبانی سنجش از دور راداری (ویرایش دوم)
دکتر یاسر مقصودی؛ خانم ساحل مهدوی
700,000
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
280,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
320,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نیّارکی؛ آقای حمیدرضا غفوری
370,000
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000
مبانی فتوگرامتری
دکتر مجید همراه
500,000
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
320,000
مبانی وب معنایی
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ خانم مهدیه قدسی نژاد
320,000
عامل های رایانه ای
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ آقای سعید بهزادی
250,000
مدیریت در مهندسی نقشه برداری
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن رجب زاده
250,000
هوش محدوده ای مکانی راداری
دکتر محمدرضا ملک؛ خانم مهری داوطلب
300,000