موضوعات: مهندسی نقشه برداری
تعداد عنوان ها: 22
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
فتوگرامتری رقومی‫: تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها‫
دکتر حمید عبادی؛ دکتر امین صداقت
1,070,000
مبانی سنجش از دور راداری (ویرایش دوم)
دکتر یاسر مقصودی؛ خانم ساحل مهدوی
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
125,000
ژئودزی هندسی ماهواره‌ای
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن حبیبی
230,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
190,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نیّارکی؛ آقای حمیدرضا غفوری
370,000
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000
مبانی فتوگرامتری
دکتر مجید همراه
400,000
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
150,000
مبانی وب معنایی
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ خانم مهدیه قدسی نژاد
130,000
عامل های رایانه ای
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ آقای سعید بهزادی
105,000
مدیریت در مهندسی نقشه برداری
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن رجب زاده
120,000
هوش محدوده ای مکانی راداری
دکتر محمدرضا ملک؛ خانم مهری داوطلب
160,000
کارتوگرافی و نقشه سازی
دکتر محمد طالعی
230,000