موضوعات: ریاضی
تعداد عنوان ها: 15
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
150,000
مبانی آنالیز عددی
دکتر علی ذاکری
280,000
ریاضی عمومی ١ (جلد دوم: حساب انتگرال توابع یک متغیر)
دکتر سید هاشم پروانه‌مسیحا
1,200,000
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
490,000
آنالیز فوریه
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
150,000
مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست؛ آقای بهمن هنری
150,000
روشها عددی در علوم و مهندسی
دکتر مریم سربلند؛ دکتر عظیم امین‌عطائی
500,000
فضاهای متریک
دکتر کوروش نوروزی
290,000
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
160,000