موضوعات: ریاضی
تعداد عنوان ها: 15
درون‌یابی و تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
350,000
ریاضی عمومی ١ (جلد دوم: حساب انتگرال توابع یک متغیر)
دکتر سید هاشم پروانه‌مسیحا
1,200,000
روشها عددی در علوم و مهندسی
دکتر مریم سربلند؛ دکتر عظیم امین‌عطائی
500,000
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
160,000
ریاضیات عمومی (1)
دکتر کمال عقیق
110,000
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
150,000
مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست؛ آقای بهمن هنری
150,000
آنالیز فوریه
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
150,000
(جداول آماری) آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
100,000
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
490,000
فضاهای متریک
دکتر کوروش نوروزی
290,000
توابع خاص در نظریه تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
280,000
مبانی آنالیز عددی
دکتر علی ذاکری
280,000