موضوعات: ریاضی
تعداد عنوان ها: 15
روشها عددی در علوم و مهندسی
دکتر مریم سربلند؛ دکتر عظیم امین‌عطائی
500,000
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
490,000
ریاضی عمومی ١ (جلد دوم: حساب انتگرال توابع یک متغیر)
دکتر سید هاشم پروانه‌مسیحا
1,200,000
مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست؛ آقای بهمن هنری
150,000
توابع خاص در نظریه تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
280,000
مبانی آنالیز عددی
دکتر علی ذاکری
280,000
درون‌یابی و تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
350,000
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
150,000
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
160,000
آنالیز فوریه
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
150,000
فضاهای متریک
دکتر کوروش نوروزی
290,000
ریاضیات عمومی (1)
دکتر کمال عقیق
110,000
(جداول آماری) آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
100,000