موضوعات: مهندسی نقشه برداری
تعداد عنوان ها: 20
رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نیّارکی؛ آقای حمیدرضا غفوری
370,000
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
150,000
مبانی فتوگرامتری
دکتر مجید همراه
400,000
مبانی سنجش از دور راداری
دکتر یاسر مقصودی
220,000
مدیریت در مهندسی نقشه برداری
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن رجب زاده
120,000
هوش محدوده ای مکانی راداری
دکتر محمدرضا ملک؛ خانم مهری داوطلب
160,000
برنامه نویسی پایتون برای مهندسی به ویژه GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
260,000
مبانی وب معنایی
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ خانم مهدیه قدسی نژاد
130,000
عامل های رایانه ای
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ آقای سعید بهزادی
105,000
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
125,000
کارتوگرافی و نقشه سازی
دکتر محمد طالعی
230,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
190,000
ژئودزی هندسی ماهواره‌ای
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن حبیبی
230,000