موضوعات: مهندسی هوافضا
تعداد عنوان ها: 5
مقدمه‌‌ای بر طراحی موشک
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ دکتر مهران میرشمس
480,000
مهندسی کنترل در محیط MATLAB
دکتر جعفر روشنی یان؛ آقای مهرداد محسنی
245,000
هدایت و کنترل سامانه های فضایی
دکتر حسین گودرزی پور؛ دکتر علیرضا نوین زاده؛ دکتر جلال نوری
285,000
تونل باد با سرعت پایین
دکتر محمدعلی اردکانی
150,000