موضوعات: مهندسی هوافضا
تعداد عنوان ها: 5
مقدمه‌‌ای بر طراحی موشک
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ دکتر مهران میرشمس
480,000
هدایت و کنترل سامانه های فضایی
دکتر حسین گودرزی پور؛ دکتر علیرضا نوین زاده؛ دکتر جلال نوری
285,000
مهندسی کنترل در محیط MATLAB
دکتر جعفر روشنی یان؛ آقای مهرداد محسنی
245,000
تونل باد با سرعت پایین
دکتر محمدعلی اردکانی
150,000