نویسنده: آقای فرید اسماعیلی
تعداد عنوان ها: 1
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000