نویسنده: دکتر فائزه رحمانی
تعداد عنوان ها: 2
آموزش ابزار مونت کارلوی Geant۴
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات
دکتر فائزه رحمانی
260,000