نویسنده: دکتر سید فرهاد مسعودی
تعداد عنوان ها: 2
مکانیک کوانتومی (جلد اول)
دکتر سید فرهاد مسعودی
290,000
اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C
دکتر سید فرهاد مسعودی؛ دکتر فاطمه سادات رسولی
460,000