نویسنده: آقای نیما خطیب زاده
تعداد عنوان ها: 1
مبانی موتورهای احتراق داخلی
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای نیما خطیب زاده؛ آقای امیرحسین شمدانی
470,000