نویسنده: دکتر مجید عمیدپور
تعداد عنوان ها: 4
تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای مرتضی مهرگور
150,000
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
120,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
130,000
کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای میثم مهدوی؛ آقای احسان مهدوی
140,000