نویسنده: دکتر امیرحسین شامخی
تعداد عنوان ها: 2
مبانی موتورهای احتراق داخلی
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای نیما خطیب زاده؛ آقای امیرحسین شمدانی
470,000
مقدمه ای بر سیستم های مدیریت موتور
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای عباس واشقانی فراهانی
280,000