نویسنده: مجید قریشی
تعداد عنوان ها: 6
ماشین های ابزار
دکتر مجید قریشی
100,000
ماشین کاریهای سنتی و پیشرفته 
دکتر مجید قریشی
180,000
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
150,000
ماشینکاری پیشرفته
دکتر مجید قریشی؛ آقای سعید عصارزاده
180,000