نویسنده: دکتر علیرضا فاتحی
تعداد عنوان ها: 2
سیستم های کنترل فرآیند
دکتر علیرضا فاتحی
140,000
مبانی و تکنولوژی کنترل موتور القایی
آقای مسعود بهبهانی؛ دکتر علیرضا فاتحی
150,000