نویسنده: دکتر عبدالله آقائی
تعداد عنوان ها: 4
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم الهام شادکام
100,000
مدیریت کیفیت جامع
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای حسین حاج بابایی؛ آقای احسان انعامی
400,000
مدیریت دانش
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم زهرا لطفی
320,000