نویسنده: دکتر محمد طالعی
تعداد عنوان ها: 2
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
280,000
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000