نویسنده: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
تعداد عنوان ها: 2
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
190,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000