نویسنده: دکتر محمدصادق ابریشمیان
تعداد عنوان ها: 6
الکترو مغناطیس
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر نصرت اله گرانپایه
7,500
مدارهای الکتریکی (شامل 500 مسئله حل شده)
محمدصادق ابریشمیان
400,000
الکترومغناطیس شامل 351 مسئله حل شده
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر نصرت اله گرانپایه
300,000
مکانیک کوانتوم برای مهندسین برق
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ آقای حمید سیروانی
280,000
سیگنال ها و سیستمها (شامل 571 مسئله حل شده)
دکتر محمدصادق ابریشمیان
340,000
الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر محمدصادق ابریشمیان
230,000