نویسنده: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد عنوان ها: 5
طراحی سازه های آبی برای سدها (دریچه ها)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
200,000
تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
150,000
آبراهه های با پوشش فولادی در سدها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
350,000 315,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
360,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
470,000