نویسنده: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد عنوان ها: 3
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
360,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
470,000
تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
150,000