نویسنده: دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد عنوان ها: 3
مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان؛ دکتر مصطفی مافی
160,000
طراحی سردخانه ها سیستم های تبرید
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
240,000
ترمودینامیک مهندسی(جداول و نمودارها)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
40,000