نویسنده: دکتر علی شکوه فر
تعداد عنوان ها: 4
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد1: مواد نانوساختار
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
320,000
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد۲ مواد هوشمند
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
400,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
600,000
آلیاژهای سبک و فوق مستحکم
دکتر علی شکوه فر؛ آقای آرش رضایی؛ آقای شهرام احمدی
270,000