پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 11
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
240,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
470,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
300,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
350,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
470,000
برنامه نویسی پایتون برای مهندسی به ویژه GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
260,000
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سید بهرام بهشتی اول
450,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
360,000