پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 11
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
240,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
470,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
300,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
350,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
470,000
آموزش ابزار مونت کارلوی Geant۴
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
360,000